Upcoming Event

Upcoming Event

Latest Sermons

Baden

Filippa 4:6. Sorcht junt om nuscht. Lot Gott met bäden un prachren un dankscheen sajen aules weeten waut junt fält!

Appreciation, Our Antidote

sermon

Matthew 22:36

“Teacher, which is the great commandment in the Law?” And he said to him, “You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and first commandment. And a second is like it: You shall love your neighbor as yourself.

De Kraft De Tung

sermon

Spricha 18:21

De Tung haft de Jewault äwa Doot un Läwen, un wäa jieren rät, woat met äare Frucht läwen.